Scheurvorming door funderingsproblemen!

Bij woningen met een houten paal of staal fundering verwijzen wij u nadrukkelijk naar de site van de Stichting Platform Fundering Nederland. Alle woningen in Nederland met een houten paalfundering en bouwjaar van voor 1960 (circa) zijn zogenaamde risicowoningen. U kunt hier ook een folder openen over dit onderwerp.

Een fundering moet iets kunnen dragen, dat is duidelijk. Maar een fundering moet zelf ook ergens op kunnen steunen. Zo niet, dan ontstaat er een probleem dat niet aan de fundering mag worden geweten, maar aan de ondergrond daarvan.
Scheurvorming kan dus een gevolg zijn van diversen oorzaken. (bijvoorbeeld: de grond, de fundering, de palen etc)

Fundatieproblemen komen vaak aan het licht, door
klemmende ramen en deuren of zichtbare scheurvorming. Barsten en scheuren vormen een belangrijke bron van informatie over de soort verzakking die heeft plaatsgevonden. De afmeting, vorm, helling en ontwikkeling van scheuren in draagmuren, scheidingsmuren en vloeren verschaft belangrijke informatie op basis waarvan een professionele interpretatie van de dynamica van inklinking en verzakking mogelijk wordt. De schade dient daarbij te worden beoordeeld in relatie tot het soort gebouw, de gebruikte bouwmaterialen en de gekozen constructie.

De meest voorkomende oorzaken voor funderingsproblemen:

Ongelijke fundatie aanlegdieptes
Lekkende waterleidingen, defecte rioleringen
Heiwerken, sterk toegenomen vrachtverkeer
Geroerde grond
Uitgravingen

Alle gebouwde constructies zijn tot op zekere hoogte elastisch, hetgeen ze in staat stelt zich zonder beschadiging aan te passen aan een geringe verzakking van de fundering. Wanneer er echter een aanzienlijke verzakking plaatsvindt, kan de constructie de herverdeling van krachten niet langer absorberen en neigt ze tot scheuren. Scheuren en spleten ontstaan in eerste instantie op die plekken die de minste weerstand bieden. Vervolgens verspreiden ze zich naar andere delen van het gebouw, zodat op termijn een blijvende verzwakking van de complete constructie kan worden veroorzaakt.

Een constructie die intact is kan
aanzienlijke zettingen opvangen zonder scheurvorming, maar zodra deze eenmaal zijn opgetreden, dan ontstaat er een nieuwe situatie. De scheur gaat zich gedragen als een
dilatatievoeg. Elke millimeter zetting van de fundatie wordt dan onmiddellijk doorgegeven en vervolgens zichtbaar door een verbreding, verdieping of verlenging van de scheur.

Wij adviseren u voor nog meer details onze informatiepagina’s met betrekking tot houten paal en staal funderingen te bestuderen.
Deze pagina’s geven nog veel meer informatie.

Klik hier voor informatie over staal funderingen

Lees ook ons uitgebreide artikel over oorzaken van scheurvorming

Klik hier voor informatie over funderingsonderzoek

Belangrijkste oorzaken scheurvorming door funderingsproblemen.

In onderstaande tabel geven wij een overzicht van de belangrijkste oorzaken voor het
ontstaan van
funderingsproblemen.


Ongelijke fundatie aanlegdieptes

Zijn de aanlegdieptes van funderingen ongelijk, zoals bij gedeeltelijke onderkeldering, dan kunnen zowel de ongelijke fundatiedruk als de samenstelling van de ondergrond aanleiding geven tot zetting. Cohesieve grondsoorten bijvoorbeeld, reageren zeer traag op de optredende spanningsverhogingen. Het
zettingproces kan zich dan over vele jaren uitstrekken, zodat het lang duurt voordat een nieuwe evenwichtstoestand wordt bereikt. Een complicerende factor waarmee terdege rekening moet worden gehouden bij het ontwikkelen van een herstelplan.


Lekkende waterleidingen, defecte rioleringen

Een van de meest voorkomende oorzaken van verzakking: uitspoeling van de fundering, veroorzaakt door lekkage uit ondergrondse buizen. De lekkage hoeft zich niet in de onmiddellijke omgeving van het gebouw te bevinden om er toch schade aan te kunnen berokkenen. Het funderingsmateriaal kan worden verzadigd, waardoor de mechanische weerstand afneemt. Omdat dat ongelijkmatig en plaatselijk gebeurt, is de fundering niet meer in staat de constructie erboven gelijkmatig te ondersteunen, met een ongelijkmatige verzakking als resultaat. Eenzelfde effect kan optreden als overvloedige hoeveelheden niet gereguleerd
oppervlaktewater (regen of smeltwater) de plasticiteit van de bodem vergroten, waardoor de weerstand van de ondergrond onvermijdelijk wordt verlaagd.


Heiwerken, sterk toegenomen vrachtverkeer

Heiwerkzaamheden, het slaan van damwanden of een sterke toename van vrachtverkeer veroorzaken trillingen in de grond die inklinking of andere veranderingen (migratie) van de bodem tot gevolg kunnen hebben. Dat effect zal sterker optreden naarmate het heien van wanden of palen wordt gecombineerd met andere maatregelen, zoals uitgravingen en/of bronbemaling. Naarmate de genomen maatregelen ingrijpender zijn, zal het effect over een grotere afstand van de bron merkbaar zijn. Preventieve maatregelen, zoals bodemverdichting, kunnen gevolgschade voorkomen.


Geroerde grond

Niet adequaat uitgevoerde grondverbeteringen of slecht/matig verdichtte grondophogingen kunnen ook leiden tot zettingen. De gevolgen worden meestal snel na de bouw zichtbaar, waardoor de oorzaak gemakkelijk is vast te stellen. Dat geldt niet voor in een grijs verleden gedempte sloten, zakputten of bomkraters waarop een gebouw geheel of gedeeltelijk gefundeerd is. In die gevallen kan alleen bodemtechnisch onderzoek, eventueel aangevuld met recherchewerk in gemeentelijke archieven, helpen de bron van de problemen bloot te leggen. Ook kan het nodig zijn oudere buurtbewoners te vragen naar de voorgeschiedenis van de plek.


Uitgravingen

Uitgravingen in de nabijheid van gebouwen, met name in onsamenhangende grond (combinatie zand en grind) kunnen verzakkingen tot gevolg hebben als er geen passende voorzorgsmaatregelen worden genomen.


TIP: Wilt u op
eenvoudige en voordelige wijze, inzicht krijgen in de voortgang van de
scheurvorming in uw gevel!?

1 reactie. Plaats een nieuwe

  • Hallo ik heb schade bouw en heb een klein huisje en nu zit er van beneden tot boven een scheur en die heb ik nu uitgekapt .Maar de muur is volledig middendoor de vorige bewoners hadden dit dicht geplamuurd en er een bos voor geplant zodat we de scheur niet hebben gezien maar nu we alles eruit hebben gehaald zit er een forse ruimte van 2 cm die open staat .Is het nu verstandig om dit stuk muur eruit te halen en een complete nieuwe stuk erin te metselen .Er komt ook een complete nieuwe buitenmuur om toe .Maar ik moet eerste de scheuren weg werken van mijnschadebouw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.