Informatie over schoorstenen en rookgas afvoeren.

Het belang van een goede afvoer van rookgas is groot. Indien deze afvoer niet goed is geregeld kan dit invloed hebben op het binnenklimaat en daarmee op uw gezondheid. In ernstige gevallen kan het leiden tot koolmonoxidevergiftiging.

Beluchting

 • zorg voor voldoende beluchting in de kamer
 • plak niet alle kieren van ramen en deuren dicht
 • laat een kleine kamer voldoende en regelmatig verluchten
 • staat in de badkamer een gasgeiser of een verwarmingstoestel, dan is een rooster van minimum 150 cm² (vb. 30 cm op 5 cm) onderaan de deur en bovenaan in de muur wettelijk verplicht.

Gasgeisers

Ongeveer de helft van de CO-vergiftigingen wordt veroorzaakt door kleine 5-liter-gasgeisers aangesloten op een douche of een bad. Laat ze plaatsen door een vakman, onderhoud ze regelmatig en gebruik ze op de juiste manier.

Een 5-liter-gasgeiser mag enkel gebruikt worden voor een gootsteen of wastafel.
Voor een douche heb je minimaal een 10-liter-gasgeiser nodig met een schoorsteen of rookafvoerpijp.
Voor een bad heb je minimaal een 13-liter-gasgeiser nodig met een schoorsteen of rookafvoerpijp.

Een ongezond binnenklimaat, kan ernstige gevolgen hebben!

Verwarming

Kachels en ketels voor centrale verwarming vragen een juiste aansluiting op een schoorsteen en een regelmatig onderhoud door een bekwaam vakman. Een kachel op een lage stand is gevaarlijk. Dit vermindert de trek in de schoorsteen. Plaats daarom nooit een te grote kachel in een kleine kamer. Laat de zuurstofklep van een kolen- en houtkachel voldoende open. Er moet steeds genoeg zuurstof bij de vlammen kunnen.

Schoorsteen

Zorg dat de schoorsteen goed trekt, want als de verbrandingsgassen niet weg kunnen via de schoorsteen, komt er CO in de kamer. Vogelnesten, stenen of bladeren in de schoorsteen kunnen ook de trek verminderen. Laat alvast tijdig de schoorsteen controleren en de branders afstellen. Goed onderhouden gastoestellen in een nieuwe schoorsteen geven geen roetafzetting. In dat geval hoeft u de schoorsteen dus niet te vegen. Ga wel regelmatig de goede werking van de schoorsteen na. Als u gastoestellen aansluit op een oude schoorsteen moet u hem wel eerst vegen. Doe dit nogmaals een tweetal jaar later.

Nog enkele tips over uw schoorsteen, Schoorstenen:

 • moeten hoog genoeg boven de dakrand uitsteken
 • mogen niet gehinderd worden door bomen of hoge gebouwen
 • moeten zo recht mogelijk zijn
 • moeten zonder barsten zijn
 • mogen niet vochtig zijn
 • moeten binnenin schoon zijn
 • moeten goed geïsoleerd zijn.

Criteria voor een goede schoorsteen

Vaak hoort men : “Mijn schoorsteen is in orde want ik heb ze laten vegen” of “Mijn schoorsteen trekt goed want ze trekt een stuk krantenpapier aan”. Er is echter meer nodig dan dat om te kunnen spreken van een goede schoorsteen. Hieronder volgt een kort overzicht van elementen die bij het nazicht van Uw bestaande schoorsteen, of de bouw van een nieuwe, bijzondere aandacht verdienen. Dit overzicht geldt niet als bindend lastenboek, doch veeleer als algemene leidraad. Houd ook, en in de eerste plaats, rekening met specifieke instructies van de fabrikant van de kachel of haard die U wenst te plaatsen.

De gevolgde weg

Het afvoerkanaal moet zo verticaal mogelijk lopen, vertrekkend van de uitgang van het toestel. Richtingsveranderingen en horizontale stukken worden zoveel mogelijk vermeden. Stukken die de verbrandingsproducten dwingen een neerwaartse weg te volgen zijn verboden! De binnenwand van het kanaal is best zo glad mogelijk.

De selectie

De sectie van de schoorsteen moet constant zijn. Verbredingen en vooral vernauwingen, ook ter hoogte van de dakuitmonding, verstoren de doorstroming van de rookgassen en worden afgeraden. Een ronde schoorsteen geniet de voorkeur boven een vierkante of rechthoekige. Een te nauwe schoorsteen kan niet voldoende rookgassen afvoeren, een te grote schoorsteen zorgt voor teveel afkoeling, mogelijke condensatie en verstoring van de trek. Voor de keuze van de diameter wordt verwezen naar eventuele instructies van de fabrikant.

Algemene regel : de diameter van de buismond van de kachel of haard is een maat voor de diameter van de schoorsteen.

Uitmonding

De rookgassen moeten ongestoord de schoorsteen kunnen verlaten en zich verspreiden in de atmosfeer. De storingszone, m.a.w. de zone waar de rookgassen kunnen gestoord worden door wind en omliggende hindernissen, moet worden vermeden. De trek in de schoorsteen moet zoveel mogelijk onafhankelijk zijn van de windrichting en -kracht.

Algemeen geldt dat de schoorsteen best uitmondt zo hoog mogelijk uit het dak, minstens een halve meter boven het dak uitsteekt, en ver genoeg verwijderd blijft van hindernissen (hoge bomen, nabijgelegen hogere gebouwen enz. Zie figuur hieronder. De norm legt de regels vast voor de zones waarin een schoorsteen mag uitmonden voor stookketels van meer dan 70 kW. Voor kachels en haarden geldt dezelfde regel als leidraad.


Zone 1 Uitmonden van de schoorsteen is zonder meer toegestaan (liefst zonder statische afvoerkap).
Zone 2 Uitmonden van de schoorsteen is af te raden. Indien niet anders mogelijk, wordt best een statische afvoerkap geplaatst.
Zone 3 Uitmonden van de schoorsteen is absoluut verboden.

Er worden drie zones bepaald (zie figuur en tabel hierboven)

N.B.: Opgelet : houd ook rekening met een eventuele verboden zone van een aangrenzend gebouw dat hoger is dan Uw woning!

De schoorsteen mag voorzien worden van een dekplaat, maar zonder dat de sectie vernauwt. Het zelfde geldt voor een statische afvoerkap, die kan worden geplaatst als de rookgasafvoer kan worden gehinderd door de wind.

Voorbeelden van afvoerkappen

Algemeen geldt dat de schoorsteen best uitmondt zo hoog mogelijk uit het dak, minstens een halve meter boven het dak uitsteekt, en ver genoeg verwijderd blijft van hindernissen (hoge bomen, nabijgelegen hogere gebouwen enz. Zie figuur hieronder.

Isolatie

Rookgassen bevatten steeds een hoeveelheid waterdamp. Om condensatieproblemen te vermijden, mogen de verbrandingsproducten niet te sterk afkoelen in de schoorsteen. Vooral als het rookkanaal door onverwarmde ruimten loopt of buitenwanden heeft, kan bijkomende isolatie noodzakelijk zijn. Metalen schoorstenen of schoorsteengedeelten buiten de woning, moeten steeds worden uitgevoerd in dubbelwandige geïsoleerde buizen. Het buitendaks gedeelte van de schoorsteen moet altijd geïsoleerd worden.

Materialen

De gebruikte materialen moeten onbrandbaar zijn en bestand zijn tegen hoge temperaturen : rookgassen kunnen temperaturen bereiken tot 400°C en meer !!! Let ook op dat geen brandbare materialen door, tegen of in de buurt van het rookgaskanaal komen. Verwijder ze of zorg voor een afdoende isolatie. Indien U opteert voor een metalen rookafvoerkanaal, geniet roestvast staal de voorkeur boven gegalvaniseerd staal en aluminium. Aluminium is enkel toegelaten voor gasgestookte toestellen. Zorg dat het afvoerkanaal lucht- en waterdicht is. Verbrandingsproducten mogen nooit in de omliggende lokalen kunnen ontsnappen, condens mag nooit uit de kanalen kunnen sijpelen.

Onderhoud

Regelmatig nazien en reiniging van de schoorsteen is geen overbodige luxe, vooral indien U stookt met vaste of vloeibare brandstoffen (hout, kolen, mazout). Laat dit minstens eenmaal per jaar uitvoeren door een specialist.

De ideale schoorsteen

Rekening gehouden met de elementen hierboven kan men zich de ideale schoorsteen voorstellen. Hij is : verticaal, zonder bochten of kruipend gedeelte; inwendig glad; met ronde en onveranderlijke sectie; voldoende hoog, en uitmondend in een ongestoorde zone; bovenaan voorzien van een goede schoorsteenkap; thermisch geïsoleerd; uitgevoerd in een kwaliteitsvol en duurzaam materiaal; dicht en ondoordringbaar (geen barsten); gemakkelijk te onderhouden.