Asbestinventarisatie

//Asbestinventarisatie
Asbestinventarisatie 2018-02-16T14:48:53+00:00

Asbestinventarisatie verschillende typen

Onderstaand vindt u een overzicht van de verschillende typen onderzoek, op gebied van asbest, die wij aanbieden. Wij voeren geen asbestsaneringen uit, maar richten ons op onafhankelijk onderzoek en advies.

Recent is door het ministerie van SZW een geheel nieuwe norm voor asbestinventarisatie bindend verklaard.

Perfectkeur is gecertificeerd conform de norm. Dit betekent dat Perfectkeur haar werkzaamheden uitvoert volgens de wettelijke voorschriften. De verschillen tussen de opnamevarianten uiten zich vooral in de tijd die er met een opname gemoeid gaat en daarmee ook de prijs. Het meest wordt de standaard asbestinventarisatie toegepast. Wilt u echter een indicatie in de vorm van een risicoscan, dan het asbestconsult ook afdoende en iets goedkoper. Het aanvullende onderzoek (destructief onderzoek) wordt meestal alleen ingezet als een vervolgonderzoek.

Neem geen risico en laat uw huis keuren!

Asbestinventarisatie: Direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten

De asbestinventarisatie omvat een inspectie naar de aanwezigheid van asbesthoudende materialen die ‘direct’ waarneembaar zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van handgereedschap en wordt slechts licht destructief onderzoek uitgevoerd. Wel worden, waar nodig, materiaalmonsters genomen.

In de norm wordt onderscheid gemaakt in bouwwerken en objecten. Perfectkeur mag dus ook een bepaald object of voorwerp onderzoeken, maar slechts als deel van een bouwkundige eenheid. Te denken valt aan het inspecteren van een dakbedekking of bijvoorbeeld alleen een vensterbank als onderdeel van een beperkt gedeelte van een gebouw.

Na de asbestinventarisatie van het gebouw ontvangt u ons asbestinventarisatierapport waar u op inzichtelijke wijze kunt inzien of en waar er asbesthoudende materialen zijn aangetroffen. In dit rapport wordt duidelijk en overzichtelijk aan de hand van schetsen en foto’s aangegeven waar zich asbest bevindt.

Asbestinventarisatie aanvullend: Niet-direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten

Een aanvullend onderzoek wordt geadviseerd wanneer tijdens de asbestinventarisatie een ‘redelijk vermoeden’ bestaat van de aanwezigheid van, niet direct waarneembaar, asbest. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij rioleringen onder het object of een verloren bekisting van een fundering.

Tijdens dit aanvullende onderzoek zal destructief onderzoek worden uitgevoerd. Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld het weghalen van een plafond of muur. Van elk verdacht materiaal wordt een monster genomen. Het aanvullende onderzoek onderscheid zich van het basisonderzoek doordat het hier gaat om materialen die niet direct waarneembaar zijn en waarbij grof destructief onderzoek moet plaatsvinden

Asbestconsult: Beperkte niet-destructieve inventarisatie

Een asbestconsult is bedoeld bij de aan- of verkoop van een pand of woning. Een asbestconsult wordt uitgevoerd voorafgaand aan een risicobeoordeling conform NEN 2991. Dit onderzoek wordt uitgevoerd om vast te stellen of er asbest aanwezig is in een gebouw dat nog in gebruik is. Deze inventarisatie, ook wel bekend als quickscan, wordt uitgevoerd zonder destructief onderzoek. Het betreft enkel een indicatief visuele beoordeling op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Door middel van de rapportage kan er een kostenraming worden opgesteld, welke gebruikt kan worden bij een eventuele overdracht. Dit onderzoek is niet geschikt voor het aanvragen van een sloopvergunning.