Asbest in het kort!

Asbest is de verzamelnaam van een aantal mineralen die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Asbest is sterk, slijtvast, bestand tegen logen, zuren en hoge temperaturen, het isoleert en is bovendien goedkoop. In het verleden werd het dan ook voor tal van toepassingen gebruikt, totdat men er achter kwam dat asbest onaanvaardbare gezondheidsrisico’s kan veroorzaken. Het inademen van asbestvezels kan longkanker, stoflongen (asbestose) of long- en buikvlieskanker (mesothelioom) veroorzaken. De verkoop van asbest of asbesthoudende producten is sinds 1 juli 1993 nagenoeg verboden in Nederland. Asbest werd op twee manieren toegepast: ‘hechtgebonden’, en ‘niet hechtgebonden of losgebonden’. Een voorbeeld van hechtgebonden asbest is asbestcementplaat. Een voorbeeld van losgebonden asbest is spuitasbest. Als de asbestvezels goed (hechtgebonden) vastzitten in het materiaal bestaat er weinig kans dat de vezels in de lucht terecht komen en schade veroorzaken. Onbeschadigde asbestcementplaten hoeven dan ook niet verwijderd te worden. Eventueel kunt u de asbestcementplaat verven of afdekken met een ander materiaal. Ga nooit in asbest boren of zagen, of het op een andere manier bewerken. Hierbij komen vezels vrij die ingeademd kunnen worden. Spuitasbest, dat vroeger gebruikt werd als isolatiemateriaal, moet volledig worden afgedekt of verwijderd worden.

Perfectkeur is gecertificeerd voor asbestonderzoek. Klik voor informatie over inspecties.

Asbest op scholen? Klik voor specifieke informatie!

Enkele algemene tips:

Wilt u weten of een bepaald materiaal asbest bevat, neem dan contact op met de Keuringsdienst van Waren via de Warenklachtenlijn (tel: 0800-0488), of met een asbestanalysebedrijf.

Voor het verwijderen van asbest is altijd toestemming van de gemeente nodig. Soms is een sloopvergunning nodig; in dat geval moet een deskundig asbestverwijderingsbedrijf worden ingeschakeld.

In de periode van 1963 tot 1983 is vinyl vloerbedekking met asbest te koop geweest; ook wel ‘zeil’ genoemd. Normaal gesproken komt uit deze vloerbedekking geen asbestvezels vrij, tenzij de bovenlaag versleten is. Een goede oplossing is om een nieuwe vloerbedekking over de oude heen te leggen.

Sinds 1998 geldt voor particulieren een volledig verbod voor (her)gebruik van asbesthoudend materiaal. Het bewerken ervan is gevaarlijk omdat daarbij asbestvezels kunnen vrijkomen.

Blootstelling aan asbestvezels.

In Nederland sterven naar schatting jaarlijks zo’n 600 mensen aan kanker die is veroorzaakt door blootstelling aan asbest. Mensen die door hun werk veel met asbest hebben gewerkt en die veel asbestvezels hebben ingeademd, lopen grote risico’s. De ziekte openbaart zich pas vele jaren na inademing. Ook in de buitenlucht zweven asbestvezels, onder andere afkomstig van remvoeringen van auto’s. Maar de hoeveelheid vezels in de lucht is zo gering, dat inademen voor zover bekend geen gevaar voor de gezondheid oplevert. Tegenwoordig mag er in remvoeringen geen asbest meer worden toegepast. Asbestvezels komen ook in kleine hoeveelheden voor in drinkwater (via het afdichtmateriaal in grote betonnen drinkwaterleidingen) en voedsel (afkomstig uit filters van de voedingsindustrie of verontreiniging via de lucht).
Voor zover bekend zijn ook deze concentraties niet schadelijk voor de gezondheid.

Hoe herken je asbest?

Alle asbesthoudende producten hebben een vezelige structuur, alhoewel dat bij hechtgebonden producten en materialen vaak moeilijk te zien is. Wit asbest werd het meest gebruikt. Producten en materialen met wit asbest hebben een witte tot lichtgrijze kleur. Een andere aanwijzing is de leeftijd. Producten van vóór 1983 kunnen losse asbest bevatten; hechtgebonden asbest is toegepast tot 1993. Andere informatiebronnen zijn de fabrikant of leverancier van het materiaal of de eigenaar/verhuurder van een huis. Alleen een microscopische analyse kan uitsluitsel geven of het materiaal of product werkelijk asbest bevat. De Keuringsdienst van Waren informeert mensen die vermoeden dat zij asbest in of om het huis hebben. Zij hebben ook adressen van laboratoria die monsters kunnen onderzoeken. Een deskundig asbestinventarisatiebedrijf kan nagaan of in een woning asbest aanwezig is. Aan deze onderzoeken zijn kosten verbonden.

Perfectkeur is een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. Voor meer informatie over de typen asbestonderzoeken klikt u hier.

Kijk hier voor informatie over vormen en materialen waarin asbest voorkomt.

Online scan ter indicatie over aanwezigheid van asbest in bepaald type woning…

Het verwijderen van asbest.

Asbest mag alleen worden verwijderd met toestemming van de gemeente. Hoe er moet worden verwijderd staat in het Asbestverwijderingsbesluit. Hierin staat wanneer een sloopvergunning nodig is, wanneer het een zogeheten ‘mededeling onder voorschriften’ is, en wanneer geen van beide nodig is. Bij een sloopvergunning moet een deskundig asbestverwijderingsbedrijf het asbest verwijderen. Vooraf moeten de werkzaamheden zijn gemeld bij de desbetreffende regionale Arbeidsinspectie, inclusief het aanvangstijdstip en de naam van het uitvoerend bedrijf. Bij een ‘mededeling onder voorschriften’ mag de bewoner de sloop zelf uitvoeren, onder voorwaarde dat de meegeleverde voorschriften worden nageleefd.
Als er noch een sloopvergunning noch een ‘mededeling onder voorschriften’ wordt uitgereikt, dan moeten de werkzaamheden worden uitbesteed aan een bedrijf. Dit hoeft echter geen deskundig asbestverwijderingsbedrijf te zijn. Het bedrijf moet zich wel houden aan bepaalde voorschriften. Meer over het verwijderen van asbest is te vinden in de brochures ‘Asbest in en om het huis’ (particulieren) en ‘Asbest in bedrijven en instellingen’ (bedrijven en instellingen). Beide brochures zijn verkrijgbaar bij het Distributiecentrum VROM. Bovenstaande regels voor particulieren gelden alleen voor asbesthoudende materialen die vastzitten aan een ‘bouwwerk’. Als bouwwerk geldt bijvoorbeeld een huis, woonwagen, schuur, garage, tuinhuisje of vakantiewoning.

Het verwijderen van asbest in de tuin.

Kleine hoeveelheden asbestafval uit de tuin, bijvoorbeeld afkomstig van asbestcement platen die gebruikt zijn als broeibak of asbestcement bloembakken, kunnen (mits goed verpakt) in principe gescheiden worden ingeleverd bij de gemeente. De eigenaar van de tuin is hiervoor verantwoordelijk. Het verwijderen van asbest dat is vrijgekomen na brand en in tuinen of op straat is terechtgekomen, moet altijd worden verwijderd door een erkend asbestverwijderingsbedrijf. De veroorzaker van de schade is hiervoor verantwoordelijk, in principe is dat de eigenaar van het pand of perceel waarin zich de asbest bevond.

Asbestafval.

Iedere gemeente beschikt over voorschriften voor het aanbieden van asbesthoudend afval, ook voor kleine hoeveelheden. Voordat asbestafval wordt aangeboden, moet eerst overlegd worden met de gemeente. Verpakkingsvoorschriften en in de meeste gevallen ook verpakkingsmateriaal worden ter beschikking gesteld door de gemeente. Particulieren kunnen asbestafval, mits volgens de regels verpakt, in principe gratis inleveren bij het gemeentelijk afvaldepot als klein chemisch afval.

Wie betaalt de kosten?

De eigenaar van het asbest moet zelf de verwijderingkosten betalen. De overheid geeft hier geen subsidie voor. Soms draagt een gemeente bij in de kosten in de vorm van bijzondere bijstand, als de eigenaar een uitkering heeft.
De verwijderingkosten van asbest door een erkend asbestbedrijf zijn hoog.

Asbest in huis: wie is verantwoordelijk?

De eigenaar van de woning is verantwoordelijk voor de asbest. Als zich in een huis niet-hechtgeffinabonden asbest bevindt dat onvoldoende is afgeschermd, kan de gemeente in bepaalde gevallen de eigenaar dwingen om maatregelen te nemen. Bij een huurwoning is overleg tussen bewoner en verhuurder over te nemen maatregelen nodig. De GGD of de gemeente kunnen bemiddelen. De bewoner van een koopwoning mag in principe zelf bepalen of de asbest uit de woning wordt verwijderd, tenzij er sprake is van een gevaarlijke situatie. Huiseigenaren moeten, vóór een renovatie of verbouwing waarvoor een bouwvergunning nodig is, een verplichte asbestinventarisatie doen. De gemeente moet controleren of deze inventarisatie ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Asbest in koopwoningen.

Bij verkoop is het verplicht om asbest in huis te melden, het wordt gezien als een verborgen gebrek. Het is mogelijk dat de nieuwe eigenaar u vraagt om de woning asbestvrij op te leveren. Hiertoe bent u niet verplicht. Maar als dit met de nieuwe eigenaar wordt overeengekomen, kan dat het beste schriftelijk worden vastgelegd. De nieuwe eigenaar kan de schade (bijvoorbeeld reinigingskosten) op u verhalen als er na verhuizing nog asbest aanwezig is. Hetzelfde geldt als het asbest niet volgens de regels is verwijderd. Deze adviezen zijn gebaseerd op de huidige juridische inzichten. Het kan zijn dat er een andere uitspraak volgt als de zaak voor de rechter komt.

Asbest in huurwoningen.

Bij verhuizing kan de verhuurder eisen dat de woning weer ‘in oorspronkelijke staat’ wordt opgeleverd. Dat betekent dat asbesthoudende materialen (bijvoorbeeld vloerbedekking) moeten worden verwijderd die tijdens de huurperiode zijn aangebracht. De verhuurder moet de huurder eerst de kans bieden om zelf het asbest te (laten) weghalen. Als dit niet gebeurt, kan de verhuurder het asbest op zijn/haar kosten laten verwijderen. De verhuurder mag hiervoor niet meer in rekening brengen dan gangbaar is voor verwijdering door een deskundig asbestverwijderingsbedrijf. Als het
asbesthoudende materiaal is overgenomen van de vorige huurder is in sommige gevallen de verhuurder verantwoordelijk voor het verwijderen van het asbesthoudende materiaal. Meer informatie hierover bij VROM.

Wetgeving, keurmerken en -labels.

De overheid heeft in per juli 1993 beroepsmatige toepassing en verkoop van asbest (nagenoeg) verboden. Per 1 juli 1998 geldt voor particulieren een volledig verbod voor hergebruik en voor andere toepassingen van asbest in bouwwerken. Dit verbod is opgenomen in de Regeling Bouwbesluit materialen. In deze regeling is tevens opgenomen dat de gemeente de eigenaar van het asbest kan dwingen om maatregelen te nemen als zich in huis asbest bevindt dat niet-hechtgebonden is of in zeer slechte staat verkeert. Regels voor verwijdering zijn opgenomen in het Asbestverwijderingsbesluit en het latere ‘Besluit tot wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit’. De voorschriften zijn in een gemeente pas van kracht als ze in de gemeentelijke bouwverordening zijn opgenomen. Omdat uit onderzoek blijkt dat de
verwijderingregels slecht worden nageleefd, heeft VROM maatregelen aangekondigd. De normen waaraan erkende asbestverwijderaars moeten voldoen, worden verscherpt. Woningcorporaties die geen asbestinventarisatie doen, krijgen te maken met hardere sancties.

Een deskundig asbestverwijderingsbedrijf is te herkennen aan het KOMO-procescertificaat ‘Algemeen asbestverwijderen’.

Een gecertificeerd en deskundig asbestinventarisatiebedrijf is, net als Perfectkeur, te herkennen aan het SC-540 procescertificaat.

Voor meer informatie over asbestinventarisaties kijkt u hier.

8 reacties. Reactie plaatsen

 • l de jong
  14 mei 2016 12:36

  hallo,

  weet u of er ook sprake is geweest van asbest stof of vezels verwerkt in cement voor pers of giet platen, gebruikt voor hallen bouw en wanden, staande niet dragende wanden van 100mm dik en 4 tot 6 meter lang? mes in groef montage.
  we zijn met een pand bezig waar ik wat monsters van heb genomen, deze platen zijn heel glad aan de buitenzijde, en cementachtig aan binnenzijde, als je een stukje doorbreekt, dan zie je stukjes vezel uitsteken van 2 a 3mm lang. deze laten zich maar moeilijk wegbranden.

 • Kunt u misschien een foto van dit materiaal en bovenstaande vraag mailen op helpdesk@perfectkeur.nl

 • Dank u voor de informatie. Ik wilde vragen hoelang het rapport van de asbestinformatie geldig is.

  Hartelijk dank.helena.

 • Het rapport betreft een momentopname. Het is de vastlegging van de situatie zoals deze is aangetroffen op het specifieke moment van keuring. In specifieke zin is een er dus geen sprake van een geldigheidsduur.

 • ik heb een vraag ik woon in een flat en daar zit veel asbest ik ben al paar keer bij acanthus gewest die zeg dit is wel goed ik woon hier u vijf jaar en in die twee jaar dat ik hier woont kreeg ik longkanker er zit ver binder in mij woon en Buiter woon asbest er zijn u dat ik daar woon al zes mensen aan longkanker over leden ik vraag mij af is dat wel goed de acanthus zeg dit macht . ik hoop dat u mij een woord kan geef groetjes jan Hulsing mij tel is 0627070503

 • Het rapport betreft een momentopname. Het is de vastlegging van de situatie zoals deze is aangetroffen op het specifieke moment van keuring. In specifieke zin is een er dus geen sprake van een geldigheidsduur.

  Zo’n rapport is max. 3 jaar geldig. En van alleen een foto valt niet 100% te zeggen of het asbest is. Zal moeten worden geanalyseerd door een gecertificeerd laborstoruim.

 • Als je een subsidie wilt aanvragen voor het verwijderen van een asbestdak, is deze keuring (asbestinventarisatie) van jullie dan verplicht?

 • Voor de verwijdering van asbestdaken geldt per 1 januari 2016 de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. De regeling is voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden. In 2017 is € 15 miljoen euro beschikbaar (subsidieplafond). Het gebruik van het Landelijk Asbestvolgsysteem is verplicht om in aanmerking te komen voor de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.