Disclaimer website gebruik.

Deze disclaimer is van toepassing op al de bezoekers van de www.PerfectKeur.nl, www.perfectlabel, www.PerfectKeur.nl, www.perfectmeting.nl en andere door PerfectKeur geregistreerde websites, dewelke toebehoren aan PerfectKeur BV. De bezoeker mag deze website en de informatie die zich op deze website bevindt, slechts gebruiken voor zover de bezoeker zich houdt aan de algemene voorwaarden die hieronder worden omschreven en beschikbaar zijn via deze website door hier te klikken. PerfectKeur BV kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten.

De bezoeker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en de gegevens eigendom zijn en blijven van PerfectKeur BV. Het bestellen van diensten heeft geen enkele overdracht of toewijzing van de hieronder beschreven intellectuele rechten tot gevolg. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door auteursrechten, evenals door rechten intellectuele eigendom, beschermd. Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn beschermde handelsbenamingen of geregistreerde merken. Elke totale of gedeeltelijke reproductie, onder welke vorm ook, van de inhoud van de PerfectKeur BV en website, van de merknamen, de logo’s en de databanken, is strikt verboden. Wil de bezoeker deze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet de bezoeker hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PerfectKeur BV verkrijgen.

Hyperlink naar de PerfectKeur BV website.

De bezoeker mag op de eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de PerfectKeur BV en website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig doorverwijzen en het URL-adres van PerfectKeur BV en website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag de bezoeker alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door PerfectKeur BV.

Links naar sites beheerd door derden.

Voor zover de PerfectKeur BV website links bevat naar sites beheerd door derden, werden deze alleen ter informatie van de bezoeker aangebracht. PerfectKeur BV controleert noch deze websites, noch de informatie die er zich op bevindt. PerfectKeur BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites of van de diensten die er aangeboden worden. Het bestaan van een link impliceert helemaal niet een samenwerkingsverband tussen PerfectKeur BV en de derde.

Aansprakelijkheid van PerfectKeur BV.

PerfectKeur BV neemt alle mogelijke voorzorgen opdat de informatie die op haar site geplaatst wordt, volledig en correct zou zijn. Deze informatie wordt gegeven zoals zij is. Indien de informatie op de website onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan PerfectKeur BV daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. PerfectKeur BV gaat alsdusdanig geen enkele verbintenis aan en biedt geen enkele garantie aan in verband met de producten of diensten die op of via de PerfectKeur BV en website aangeboden wordt. PerfectKeur BV zal niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de informatie die op haar site opgenomen wordt. PerfectKeur BV oefent geen controle of invloed uit op de manier waarop de bezoeker de informatie aanwendt. PerfectKeur BV wijst dan ook alle verantwoordelijkheid af voor directe of indirecte schade, waaronder verlies aan inkomsten, van kansen, van uitbating, van winsten of voor directe of indirecte schadegevallen van welke aard ook, om het even of die veroorzaakt worden door, of in verband staan met het gebruik van deze inlichtingen. PerfectKeur BV zal daarenboven ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade, nadelen of onkosten die ondanks haar inspanningen, uit mogelijk aanwezige vergissingen of nalatigheden in de gepubliceerde documenten zouden kunnen voortvloeien.

Beschikbaarheid.

De PerfectKeur BV website is permanent toegankelijk onder voorbehoud van eventuele defecten en noodzakelijke onderhoudsinterventies. Niettemin behoudt PerfectKeur BV zich het recht voor om deze toegang op elk moment op te schorten, om welke reden ook. PerfectKeur BV zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schade die of het nadeel dat zou kunnen voortvloeien uit het onderbreken van haar Internetdiensten.

Privacy

Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan PerfectKeur BV zijn verstrekt. Ook zal PerfectKeur BV uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen of openbaar maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.