Toelichting asbestinventarisatie

Voordat u een sloopmelding of vergunningsaanvraag kunt doen bij uw gemeente, is een asbestinventarisatierapport van een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau noodzakelijk voor gebouwen eerder gebouwd dan 1994. Deze rapportage brengt onder andere de asbestlocaties binnen het gebouw en de daarbij behorende risico’s duidelijk in kaart.

Voor de aan of verkoop van een woning of bedrijfspand is het voldoende om een visueel onderzoek uit te voeren. U kunt dan het beste kiezen voor de standaard asbestinventarisatie, zie hiervoor het overzicht van onze tarieven.

Zodra een woning of bedrijfspand geheel of gedeeltelijk gesloopt moet gaan worden is een destructief onderzoek nodig om uit te sluiten dat er tijdens de sloop geen asbesthoudende toepassingen naar voren komen. Voor een asbestinventarisatierapportage welke geschikt moet zijn voor de sloop kunt u hier een offerte aanvragen.

Vooronderzoek

Een asbestinventarisatie start met het invullen van een intakeformulier, hierin worden u enkele vragen gesteld die belangrijk zijn om het doel van het onderzoek vast te stellen. Als er bouwtekeningen of oude rapportages voor handen zijn worden deze vooraf de inspectie bestudeert. De asbestinventarisatie wordt aangemeld in het Landelijk asbestvolgsysteem, vanaf 1 maart 2017 is het invoeren van asbestinventarisatieprojecten en-saneringsprojecten in het LAVS verplicht.

Onderzoek op locatie

Tijdens de asbestinventarisatie, die wordt uitgevoerd door een gecertificeerd deskundig inventariseerder asbest (DIA) wordt er gekeken of er asbesthoudende materialen en/of toepassingen aanwezig zijn. Indien deze aanwezig zijn worden ze bemonsterd en in kaart gebracht.

Laboratorium

De asbestverdachte materiaal en/of kleefmonsters worden in een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium geanalyseerd.

Rapportage Asbestinventarisatie

Op basis van de uitkomsten van het laboratorium wordt de risicoklasse bepaald en verwerkt de DIA alle informatie in een asbestinventarisatierapport. Er wordt aangegeven of het materiaal asbest bevat, om welke soort asbest het gaat, wat het percentage asbest is en of het om een hechtgebonden of niet hechtgebonden toepassing gaat. In het rapport wordt duidelijk en overzichtelijk aan de hand van schetsen en foto’s aangegeven waar het asbest zich bevindt.

Asbestverwijdering

Met het asbestinventarisatierapport kunt u bij een gecertificeerd asbestverwijderingsbedijf (link naar Ascert) een vrijblijvende offerte opvragen om het asbest te laten saneren. Het asbestverwijderingsbedrijf zal veelal de sloopmelding bij de gemeente indienen en zal nadat ze het asbest hebben verwijderd een vrijgavemeting laten uitvoeren. Hierna is de woning weer veilig te betreden.

Neem geen risico en laat uw huis keuren!

Asbestinventarisatie: Direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten

De asbestinventarisatie omvat een inspectie naar de aanwezigheid van asbesthoudende materialen die ‘direct’ waarneembaar zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van handgereedschap en wordt slechts licht destructief onderzoek uitgevoerd. Wel worden, waar nodig, materiaalmonsters genomen.

In de norm wordt onderscheid gemaakt in bouwwerken en objecten. Perfectkeur mag dus ook een bepaald object of voorwerp onderzoeken, maar slechts als deel van een bouwkundige eenheid. Te denken valt aan het inspecteren van een dakbedekking of bijvoorbeeld alleen een vensterbank als onderdeel van een beperkt gedeelte van een gebouw.

Na de asbestinventarisatie van het gebouw ontvangt u ons asbestinventarisatierapport waar u op inzichtelijke wijze kunt inzien of en waar er asbesthoudende materialen zijn aangetroffen. In dit rapport wordt duidelijk en overzichtelijk aan de hand van schetsen en foto’s aangegeven waar zich asbest bevindt.

Asbestinventarisatie aanvullend: Niet-direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten

Een aanvullend onderzoek wordt geadviseerd wanneer tijdens de asbestinventarisatie een ‘redelijk vermoeden’ bestaat van de aanwezigheid van, niet direct waarneembaar, asbest. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij rioleringen onder het object of een verloren bekisting van een fundering.

Tijdens dit aanvullende onderzoek zal destructief onderzoek worden uitgevoerd. Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld het weghalen van een plafond of muur. Van elk verdacht materiaal wordt een monster genomen. Het aanvullende onderzoek onderscheid zich van het basisonderzoek doordat het hier gaat om materialen die niet direct waarneembaar zijn en waarbij grof destructief onderzoek moet plaatsvinden

Asbestconsult: Beperkte niet-destructieve inventarisatie

Een asbestconsult is bedoeld bij de aan- of verkoop van een pand of woning. Een asbestconsult wordt uitgevoerd voorafgaand aan een risicobeoordeling conform NEN 2991. Dit onderzoek wordt uitgevoerd om vast te stellen of er asbest aanwezig is in een gebouw dat nog in gebruik is. Deze inventarisatie, ook wel bekend als quickscan, wordt uitgevoerd zonder destructief onderzoek. Het betreft enkel een indicatief visuele beoordeling op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Door middel van de rapportage kan er een kostenraming worden opgesteld, welke gebruikt kan worden bij een eventuele overdracht. Dit onderzoek is niet geschikt voor het aanvragen van een sloopvergunning.