Laagspanning NEN3140

 1. Home
 2. Laagspanning NEN3140

Keuring laagspanning NEN3140 vastgoed

In verband met de veiligheid van uw collega’s, medewerkers en relaties en uw juridische aansprakelijkheid (denk ook aan uw ketenaansprakelijkheid) bent u, conform Arbo wetgeving, verplicht uw elektrotechnische installaties met regelmaat te laten controleren.

Voor laagspanningsinstallaties is de NEN 3140 van toepassing. Deze Nederlandse aanvulling op de Europese NEN-EN 50110-1 richtlijn stelt eisen aan het minimale veiligheidsniveau van laagspanningsinstallaties. Eén van die eisen is dat eigenaars en/of gebruikers deze installaties regelmatig moeten laten inspecteren. Voor midden- en hoogspanningsinstallaties geldt de NEN 3840.

Laagspanning  NEN3140 inspectie

 • Elektrische installaties moeten veilig te gebruiken zijn;
 • Elektrische gereedschappen moeten veilig te gebruiken zijn;
 • Personen die aan en in de omgeving van elektrische installaties werken moeten geïnstrueerd zijn over de veiligheid.

 

Elektrische installaties

Om veilig gebruik van elektrische installaties zoveel mogelijk te waarborgen schrijft NEN 3140 voor dat elektrische installaties periodiek moeten worden geïnspecteerd. De inspectie bestaat uit een visuele inspectie en uit een inspectie door meting en beproeving. De inspectie die beschreven is in NEN 3140 geldt voor bestaande installaties. In de NEN 1010 staan de voorwaarden waaraan een nieuwe installatie moet voldoen. Een inspectie mag uitgevoerd worden door minimaal een vakbekwame persoon, deze persoon heeft kennis van elektrotechniek op minimaal LTS energietechniek en heeft kennis van NEN 3140, NEN 1010 en eventueel aanvullende normen met betrekking tot het uitvoeren van een inspectie.

De Arbeidsinspectie en verzekeringsmaatschappijen beschouwen de NEN 3140-norm als bindend. Laat u periodiek NEN 3140-inspecties uitvoeren, dan kunt u richting wetgever en verzekeraar hard maken dat u er alles aan heeft gedaan om te voldoen aan de gestelde veiligheidseisen. Voldoet u niet aan uw verplichtingen op dit gebied, dan kan de Arbeidsinspectie tot maatregelen overgaan. In het ‘gunstigste’ geval krijgt u een boete opgelegd. Is er een situatie waarbij acuut gevaar dreigt, dan kan ook besloten worden de werkzaamheden in uw bedrijf of organisatie stil te leggen. Het lijkt er op dat ook verzekeringsmaatschappijen, na een schadegeval, steeds vaker gaan vragen om aan te tonen dat u aan uw verplichtingen, om de installatie goed te onderhouden, hebt voldaan.

Naast het laten uitvoeren van inspecties bent u ook verplicht een installatieverantwoordelijke en een werkverantwoordelijke voor uw installaties aan te wijzen. De eerstgenoemde is verantwoordelijk voor het technische beheer en onderhoud van de installaties, de laatstgenoemde geeft aan hoe er met de installaties gewerkt moet worden. Beide taken kunnen door één, maar ook door meerdere personen worden uitgevoerd.

Op dit moment zijn bedrijven, (semi) overheden en verhuurders/ beheerders verplicht de elektrotechnische installaties in hun panden periodiek te laten inspecteren. Ook voor particulieren is het raadzaam en veilig om dergelijke inspecties te laten uitvoeren.

Wist u dat uw aansprakelijkheid vér reikt? Als een brand blijkt te zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke installatie, dan wordt u verantwoordelijk gesteld. U bent ook verantwoordelijk voor het onderhoud van installaties (elektriciteit & gas). Hebt u een beheerder in dienst voor het onderhoud van woningen, dan is de beheerder verantwoordelijk.

De risico-inventarisatie leidt tot een onderbouwd inspectiebeleid. Het inspectieplan NEN 3140 / NEN 3840 geeft aan waarop, hoe en met welke frequentie en steekproef inspecties moeten gaan plaatsvinden. De gefaseerde aanpak spreidt voor u kosten en inspanningen over meerdere jaren.

Voor de uitvoering van inspecties hanteert Perfectkeur een kwaliteitsborgingsysteem zoals dat door de KEMA en de Arbeidsinspectie is opgesteld. Dit systeem behelst de volgende fasegewijze aanpak:

 • Vaststellen omvang installatie;
 • Vaststellen van toepassing zijnde normen;
 • Vaststellen visuele inspecties, metingen en beproevingen;
 • Controle op aanwezigheid c.q. volledigheid tekeningen;
 • Definiëring van de onderdelen;
 • Benoeming relevante voorschriften;
 • Inspecties aan de hand van genormaliseerde checklists;
 • Schriftelijk inspectierapport met aanbevelingen;
 • Gevaarlijke situaties worden onmiddellijk mondeling gemeld;
 • Her-inspectie vindt plaats nadat de tekortkomingen ongedaan gemaakt zijn;
 • Certificering na positief resultaat van her-inspectie;
 • Periodiek toezichtcontrole.

 

 • Meer informatie over de inspectie van uw laagspanningsinstallatie conform de NEN 3140? Bel ons 078-6849750 of vraag hier online een vrijblijvende offerte aan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.

Menu