Wet- en regelgeving op het gebied van energieadvies

Voor bestaande kantoorgebouwen, het gebruik van deze gebouwen en voor nieuwbouw bestaan wettelijke eisen. Daarnaast hebben marktpartijen samen met de overheid in convenanten afspraken gemaakt over energiebesparing.

Energielabel gebouw

Het opstellen van een energielabel is verplicht op transactiemomenten, zoals huur en verkoop van gebouwen. Ook publieke gebouwen kennen een verplichting. In deze gebouwen moet het energielabel voor het publiek te zien zijn.

Wet Milieubeheer

Volgens het Activiteitenbesluit (Wet Milieubeheer) zijn huurders van kantoren met een verbruik dat groter is dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas, verplicht energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd korter dan zes jaar.

Bouwbesluit, EPC en EPN

Het Bouwbesluit stelt eisen aan energiezuinigheid van nieuwe gebouwen. Deze zijn gericht op de totaalprestatie van de energiezuinigheid van een gebouw: de energieprestatie. Afhankelijk van de gebruiksfuncties van het gebouw gelden energieprestatie-eisen uitgedrukt in een EPC (Energieprestatiecoëfficiënt). Daarnaast bestaan er Energieprestatienormen (EPN) waarbij bouwpartijen zelf kunnen kiezen met welke maatregelen ze de vereiste energiezuinigheid van een gebouw realiseren.

Duurzaam inkopen

Duurzaam inkopen is een instrument dat de Rijksoverheid in overleg met het bedrijfsleven heeft ontwikkeld om een krachtige impuls te geven aan het verduurzamen van de markt voor goederen en diensten. De Rijksoverheid zelf koopt sinds 2010 honderd procent duurzaam in. In totaal gaat het om circa vijftig miljard euro per jaar. Duurzaam inkopen voor gemeenten en provincies is vastgelegd in het Klimaatakkoord tussen de VNG en VROM (tegenwoordig het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).